วันที่ ๑๒ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖ นายชนินทร์ รื่นเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์​ รักเปี่ยม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผูู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวนี้เริ่มดำเนินการจัดอบรม ในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ (เดือนละ ๑ ครั้ง) รวมทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเพื่อจัดให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน และฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ

๓. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมผลที่คาดว่าจะได้รับผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านสุขภาพ

๔. ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๕. ผู้สูงอายุมีความรู้ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยได้รับเกียรติจากคุณภรภัทร อภิเกษมสุข อบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”