ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่21 สิงหาคม 2566 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563