ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567