ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่ออง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประะจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566