ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา มีเนื้อที่ 53.376 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,360 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบางพลี ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้:

 • ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตำบลบางพลี และ อบต.บางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง และ อบต.บางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ อบต.แพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สภาพพื้นดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุ้ง โดยแบ่งเป็น 2 เขต ตามลักษณะ อาชีพและชุมชนคือ:

 • เขตตอนเหนือของตำบล เป็นเขตชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป มีโรงงาน อุตสาหกรรม บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์
 • เขตตอนใต้ของตำบล เป็นเขตเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง และทำสวนผลไม้

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น

 • จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน มี 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 และ 15
 • จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 11

จำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา มีประชากรทั้งสิ้น 30,751 คน แยกเป็นชายจำนวน 14,767 คน และหญิงจำนวน 15,984 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 575 คน/ตร.กม. มีรายละเอียดจำนวนประชากรดังต่อไปนี้

ตำบล

หมู่ที่ จำนวน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร (คน)

จำนวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง

ชาย

หญิง

รวม

บางปลา 1

104

204 209 413

312

2

472

854 928 1,782

1,129

3

2,722

2,396 2,673 5,069

3,010

4

128

258 287 545

397

5

144

320 328 648

491

6

176

360 399 759

530

7

355

621 588 1,209

890

8

189

259 291 550

387

9

1,846

2,221 2,375 4,596

2,987

10

2,825

2,718 2,925 5,643

3,475

11

3,406

3,055 3,430 6,485

3,917

12

560

560 591 1,140

780

13

171

350 352 702

485

14

197

304 317 621

423

15

149

287 291 578

401

รวม

13,344

14,767 15,984 30,751

19,614

**ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

แผนที่ตำบลบางปลา

ลักษณะทางสังคม

การศึกษา

 • โรงเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย (เอกชน) จำนวน 2 แห่ง
 • โรงเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย (รัฐบาล) จำนวน 1 แห่ง
 • โรงเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา (รัฐบาล) จำนวน 5 แห่ง
 • ระดับอนุบาล (รัฐบาล) จำนวน 5 แห่ง
 • ระดับอนุบาล (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 10 แห่ง
 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 • มัสยิด จำนวน 2 แห่ง

สาธารณสุข

 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 9 แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน 100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
 • ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ประกอบธุรกิจโรงงานและสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในซอยธนสิทธิ์ ซอยไกรศักดิ์ดาวัฒน์ ซอยบางพลีซิตี้ และบริเวณริมถนนเทพารักษ์ทั้งสองฝั่ง ส่วนอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น เลี้ยงปลาอยู่ทางด้านทิศใต้ของตำบลซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

 

กลุ่มอาชีพ

 • กลุ่มสตรีพัฒนา นางวันเพ็ญ อินทร์พรหม ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า กล้วยคลุกเนย/ขนมทองพับ/ขนมกง
 • กลุ่มสตรีคลองสี่ นางสุนี สุขมี ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า เมี่ยงปลาสลิด / ข้าวเกรียบปลาสลิด / ปลาสลิดเค็ม
 • กลุ่มแม่บ้านคลองกู้พารา นางจำเนียร ไวย์ชาตา ประธานกลุ่ม อาชีพ นวดแผนไทย
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา นางทรัพย์มณี จั่นมุ้ย ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า มะม่วงน้ำปลาหวาน / น้ำดื่มสมุนไพร
 • กลุ่มสตรีมุสลิม ม.10 นางเหรี่ยม หวังสระ ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า ข้าวหมกไก่ / สร้อยคริสตัล
 • กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน นางพรพิศ ศรีสมวงษ์ ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า มะขามคลุก / แหนมเห็ด / ปลาร้าสับ / ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
 • กลุ่มแม่บ้านบางกะสี นางอรุโณทัย ประเสริฐอาภา ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า มะตะบะ / ข้าวเหนียวมะม่วง
 • กลุ่มสตรี วากัฟ ม.10 นางลอมะ หะซัน ประธานกลุ่ม ผลิตสินค้า ขนมเบื้ยงญวน / ขนมจีบ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง
 • สถานประกอบการ จำนวน 632 แห่ง
 • อพาร์ทเม็น และห้องเช่า จำนวน 150 แห่ง
 • ร้านค้า จำนวน 133 แห่ง
 • ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

เบี้ยยังชีพ

 • ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 833 คน (อบต.431 คน/อุดหนุน402 คน)
 • ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 1153 คน
 • ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 224 คน (อบต.179 คน/อุดหนุน 45 คน)
 • ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมทางบก

 • ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 14 – 19.6
 • ถนนเลียบคลองบางปลา ระยะทาง 6.30 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างถนนเทพารักษ์กับถนนสุขุมวิท
 • ถนนสุนทรวิภาคไปถนนตำหรุ- แพรกษา
 • ถนนบางโฉลงไปออกถนนบางนาตราด
 • ถนนซอยต่าง ๆ เช่น ถนนซอยสันตินคร

การโทรคมนาคม

 • สถานีไมโครเวฟบางพลี จำนวน 1 แห่ง
 • มีโทรศัพท์สาธารณะใช้และโทรศัพท์ส่วนตัวใช้เป็นบางหมู่บ้าน ไม่ต้องใช้รหัสทางไกล

การไฟฟ้า

 • มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 15 หมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน