งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561