กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546-ฉบับที่-2

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560-หมวด-14-การปกครองท้องถิ่น

พรบ.สภาตำบล ฉบับที่ 7

ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นฉ.3พ.ศ.2565