ข้อมูลเพิ่มเติม     >>>>  BANGPLA   https://bangpla.go.th/wp-content/uploads/BANGPLA-1.pdf