นางพรพนา พัดทอง

นางพรพนา พัดทอง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้านหมู่ 4 โดยถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น
นายกิตติพงษ์ แก้วบางพลี

นายกิตติพงษ์ แก้วบางพลี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้านหมู่ 6 โดยถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น
นายธนพล ภูนุช

นายธนพล ภูนุช

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้านหมู่ 8 โดยถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น
นายสมเดช ทรัพย์ประเสริฐ

นายสมเดช ทรัพย์ประเสริฐ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้านหมู่ 9 โดยถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น
นายบุญเยี่ยม ป้อมประคอง

นายบุญเยี่ยม ป้อมประคอง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10

ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้านหมู่ 10 โดยถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น
นายสมพงษ์ รอดดี

นายสมพงษ์ รอดดี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15

ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้านหมู่ 15 โดยถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น