นายพศิน ภูแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

โทร.092-617-9696

นางปิยะดา  ขึ้นกลาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

โทร.080-220-4556

– ว่าง –

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

โทร.-

นางสาวญาณี อ่อนน้อม

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.086-828-2475

นางสาวดรุณี  พิรุณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.092-561-6351

 นายมนตรี ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.083-816-5545

นางเยาวรัตน์ คู่วิรัตน์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.093-536-9515

 -ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.

นางสาวณัฐฐินันท์ เกิดมนต์  

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร.094-553-1873

นายอำนาจ ขึ้นกลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.083-704-9060