สำนักงาน อบต.บางปลา หมู่ 2

43/2 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.0-2312-1816-7

 

 

วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา) หมู่ 2

เลขที่ 43 บ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลา 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 

โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ 2

 หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

โรงเรียนสาธิตบางนา หมู่ 3

 103 ซอยบางปลา12 หมู่ 11 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2750-4965 , 0-2752-4670

สถานีอนามัยบางปลา บ้านพัฒนา

 สถานีอนามัยบางปลา บ้านพัฒนา หมู่ที่ 6
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โรงเรียนคลองบางกะสี

 25/8 หมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

ศาลเจ้าพ่อเสือ

หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์

หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

โรงเรียนคลองบางกะอี่

 เลขที่ 79 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

มัสยิดคอยรียะตุ้ลอิสลามียะห์

4 หมู่9 ซ.บางปลา 75
ถ.เทพารักษ์ กม.19 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

 146 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

 

 

มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม

ถนนเทพารักษ์ กม.15
ซอย บางปลา 21 
ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โรงเรียนสุเหร่าบางปลา

 29 หมู่10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10540

โรงเรียนประภามนตรี ๓

 77/7 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วัดราษฎร์นิยมธรรม

หมู่ 14 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

 59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ. สุขุมวิท
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

 หมู่ 14 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

สถานีอนามัยบางปลา (บ้านคลองสี่)

 หมู่ 14 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

โครงการลูกพระดาบส

 89 ซอยเทศบาลบางปู 119 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

90/1 หมู่ 14 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

100/1 หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

คลองส่งน้ำ และบ่อปลา

 

 

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540

ท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านบางกะอี่ หมู่8

 

 หมู่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540