-นางสาวณัฐฐินันท์  เกิดมนต์-
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางสาวเพียงจรร อมรวุฒิพงษ์กุล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายนพพล คะเชนมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอารยา วรบัณฑิตย์

ผู้ช่วยนักวิเคราะนโยบายและแผน

นางสาวประภาศรี เนตรจันทร์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวจิรพรรณ ภูนุช

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางอิสรีย์ ภูแสน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน