นายประสิทธิ์  รักเปี่ยม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

 

นายวิเชียร  ปัญญาคง

รองประธานสภา อบต.บางปลา

 

นายสนั่น  แก้วนุ่ม

เลขานุการสภา อบต.บางปลา

นางวชิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 1

นายสมศักดิ์  สายลือนาม

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 2

นายสันติ  พัดทอง

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 4

นายสุชาติ  รุ่งเรือง

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 5

นายธนัชกฤศ  บุญมงคลกิจ

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 6

นายปรีชา  ชุ่มเชื้อ

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 7

นายเอกชัย  แผ้วฉ่ำ

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 8

นายอิทธิพงศ์  โยมาวิชยานนท์

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 9

นายไพฑูรย์  รุ่งเรือง

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 10

นายเหมือน  คล้ายสมบูรณ์

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 11

นางสุกัญญา  รอดดี

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 12

นายธวัช  แผ้วฉ่ำ

สมาชิกสภา อบต.บางปลา หมู่ที่ 13