รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 (6เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (6เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (6เดือนแรก)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ตค ๖๒-มีค ๖๓

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน กค ๖๒-กย ๖๒

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน เมย ๖๒-มิย ๖๒

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ตค ๖๑-มีค ๖๒

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ตค -กย ๖๑

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ตค ๕๙-กย ๖๐

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ตค ๕๙-มีค ๖๐

กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2561