นายชนินทร์ รื่นเริง

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

โทร.081-850-6906

นายสุพิพัฒน์ พัดทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

โทร.085-5924686

 

นายพลวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

โทร.089-785-4634

 

 

นายเทวินทร์ รื่นเริง

เลขานุการนายก

โทร.086-9580356