นางสาวญานี อ่อนน้อม

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายประพันธ์ เวารัมย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณวนัฐ สงสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอกอิทธิพล ลัดกระทุ่ม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

จ่าเอกวรายุ ทองฉิม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวจิรัชญา ปาซิโร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปวิชญา กำเนิดศิริกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวรัชนาภรณ์ มัศยามาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง -

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา สาสนิท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชนันท์ กองอ่อน

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวลัดดาวัลย์ พัดทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ว่าง-

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นางสาวสุธิษา แก้วประเสริฐ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาววราภรณ์ รอดความทุกข์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางวราภรณ์ ดาราแจ้ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นส.ชลธิษา

          นางสาวชลธิษา  มาสุคะ

          ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

 

       นางสาววริษา  เปลี่ยนพงศ์พันธ์

            ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายสมรักษ์ กองเกตุใหญ่

ผู้ช่วยนิติกร

         นางสาวธารทิพย์ จอมเศียร์

         ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายปิยะพันธ์ จันทร์เนียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายอภิสิทธิ์ ศิริกันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวยุพิน เสือคำราม

คนงานทั่วไป

นายอำนวย ทัดเจริญ

พนักงานขับเรือยนต์

นายจรินทร์ สามเสน

พนักงานขับเรือยนต์

นายทศพล ขำเข้ม

คนงานทั่วไป

นายพิเชษฐ์ สุทัต

พนักงานขับเรือยนต์

นายทวีสุข โตพิบูลย์

พนักงานขับเรือยนต์

นายวิวัฒนชัย วัฒนจันทร์

พนักงานขับเรือยนต์

นางสมจิตร มีประเสริฐ

คนสวน

นายเจอดพล แก้วสมนึก

พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย เกิดอิ่ม

พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ กุลบุตร

พนักงานขับรถยนต์

นายวัลลภ ปอเงิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายตรีเพชร์ โตประดิษฐ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอาวุธ แผ้วฉ่ำ

พนักงานขับรถยนต์

นายพงษ์พัฒน์ เสถียรพงษ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-ว่าง-

พนักงานขับเรือยนต์

นายนิวัฒน์ เกตุประสิทธิ์

พนักงานดับเพลิง

นายยอดชาย มีกลิ่นหอม

พนักงานดับเพลิง

นายวิจิตร วัฒนจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายกิตติศักดิ์ มามาก

พนักงานดับเพลิง

นายปรเมศวร์ รักเปี่ยม

พนักงานดับเพลิง

นายสำรวย ภู่สาย

พนักงานดับเพลิง

นายเกียรติศักดิ์ ปรีหะจินดา

พนักงานดับเพลิง

นายอนุวัต สุระภี

พนักงานดับเพลิง

นายพูลศักดิ์ กิ่มยิ่งยศ

พนักงานดับเพลิง

นายนริศร์ ประดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง

นายณัฐพล จัทรา

พนักงานดับเพลิง