นางสาวดรุณี พิรุณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวขวัญจิตร บุญยืน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางรุ่งขวัญ จำปาพันธ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางเกสริน แตงอ่อน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวพจนา เชยหลี

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววารุณี ชัยชนะ

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวฐิติมา แสงจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวขนิษฐา รื่นรวย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายราชสิงห์ ทรงบัณฑิตย์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดาเทพ พิมพ์ไชยงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปาณิศาณัชช์ พุ่มดียิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุภานัน เปี่ยมเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุ้งลาวัลย์ พุทธพงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลาวรรณ เซ่งยู่ฮวด

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.เลิศพิสิฐ จันตะเคียน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ พันธุ์ทองดี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนภาลัย ชมเชย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์หอม

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี