นายมนตรี ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.-

 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายชัยวัฒน์ เส็งนา

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวนริศรา เปฏะพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอกลักษณ์ ชนะภัย

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวอนันตา จำเริญ

ผู้ช่วยสถาปนิก

นางสาวอารีย์ วีระวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัษฎางค์ สาระชัย

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาวเนตรนภา บัวรอด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเอื้อมพร ขุนเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิติพงษ์ เยาวราฤทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวภาสินี กัทลีรัตน์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวสุธาสินี สายเครือมอย

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ