นายอำนาจ ขึ้นกลาง

 

 

นางสาวกรุณา ทองสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสาวโสภาพรรณ เผือกบางนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวรชัย เสือประเสริฐ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายอัครฤทธิ์ ดาวัน

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวอนุสรา เผือกบางนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์ เจริญลาภ

พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์ คมสัน

นักการภารโรง

นางกาญจนา ฉุยฉาย

คนงานทั่วไป

นางสาวบังอร มาสำราญ

ครู คศ.๑

นางสาวเพ็ญศรี ส้มโอชา

ครู คศ.๑

นางสาวโสภา ปักษา

ครู คศ.๑

นางสาวยุพิน จันทรังศรี

ครู คศ.๑

นางอำนวย อาหะมัด

ครู คศ.๑

นางสาววนัชพร ภู่เทียน

ครู คศ.๑

นางสุนันท์ พรพินนท์

ครู คศ.๑

นางพัชรินทร์ เกตุแก้ว

ครู คศ.๑

นางสาววารี ศรีอุทยาน

ครู คศ.๑

นางสาวอมรรัตน์ คงประชา

ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับครูผู้ช่วย

นางสาวภัคจิรา วิชิตโชติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนันทวรรณ ภูนุช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงกมล สามเสน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณา หินนอก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรวรรณ จันทสอน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัททิยา เทียนเพ็ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรสริน เพ็ชรเขียว

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
เด็กอนุบาลและปฐมวัย