นางเยาวรัตน์ คู่วิรัตน์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.093-536-9515

- ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด

นางสาวภัททราภรณ์ คำน้ำเที่ยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร สำเนียงดัง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายกิตติวินท์ ม่วงทา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปาริฉัตร ปัสวาส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวปรียาพร ตะกรุดทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวมัลลิกา อนันกสะ

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรมณี สุทัต

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุชาวดี ระย้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภาพร เพ่งพินิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพนิดา วงษ์นิกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชลิต คำลือ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุริยา สายลือนาม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชินภัทร ขันทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายคมสันต์ แสนขัน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมานพ แก้วงาม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุเทพ พูลมา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกมล พลับพลี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชัชนันท์ สาบุญ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอภิชาติ รักอก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกันตพงศ์ แสงคร้าม

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกพล สอนใจ

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรวาล หัสดี

พนักงานขับรถยนต์

นายจิราวัฒน์ แก้วนุ่มธนะวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

ภาณุพงศ์ เกิดระมาตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพันธุ์ แฝงสำโรง

คนงานประจำรถขยะ

นายเกณฑ์ ฉุยฉาย

คนงานประจำรถขยะ

นายสมบัติ เงินมาบุญช่วย

คนงานประจำรถขยะ

นายสิทธิพร พุฒซ้อน

คนงานประจำรถขยะ

นายไพฑูรย์ ขุนกล่ำ

คนงานประจำรถขยะ

นายณรงค์ พูลมา

คนงานประจำรถขยะ

นายคมสันต์ เพิ่มมณเฑียร

คนงานประจำรถขยะ

นายธานินทร์ สง่างาม

คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งทิวา รุ่งโรจน์

คนงานประจำรถขยะ

นายสมบูรณ์ เปี่ยมวารี

คนงานประจำรถขยะ

นายอาคม รอดกูล

คนงานประจำรถขยะ

นายจำปี เร็วสูงเนิน

คนงานประจำรถขยะ

นายชาญชัย คงชมแพ่ง

คนงานประจำรถขยะ

นายบุญญฤทธิ์ พุฒซ้อน

คนงานประจำรถขยะ

นายอรรถพล ทองพวงเงิน

คนงานประจำรถขยะ

นายสุวิทย์ พัดทอง

คนงานประจำรถขยะ

นายสมบัติ มีสุโข

คนงานประจำรถขยะ

นางศิริวรรณ พุฒซ้อน

คนงานประจำรถขยะ

นายเสน่ห์ พุ่มเรือง

คนงานประจำรถขยะ

นายสายัญ ระย้า

คนงานประจำรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ

นายสนธยา นฤภัย

คนงานประจำรถดูดและล้างท่อระบายน้ำ

นายสมพิศ แสงจันทร์

คนงานทั่วไป

นายมานัส ถาวร

คนงานทั่วไป

นางสาววิภาพร เกิดสันเทียะ

คนงานทั่วไป

นางสาวบุญตา ศรีมิน

คนงานทั่วไป

นายอภิวัฒน์ ลิ้มวัฒนะ

คนงานทั่วไป

นายมงคล อรรถาพิช

คนงานทั่วไป

นายอานนท์ ซุ่มมาศ

คนงานทั่วไป