ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ประมวลจริยธรรม อบต.บางปลา ฉบับสมบูรณ์

แผ่นพับกองทุน

กฏหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547

การลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนาที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย

คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายใน

คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ อปท

คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท

คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล-สปสช.-2559

คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกันสัญญา

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ อปท

แบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545

องค์ความรู้-คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท

องค์ความรู้-เดินทางให้ถูกต้องตามหน้าที่ ความก้าวหน้าในสายงาน

องค์ความรู้-ประกันสังคมน่ารู้

องค์ความรู้-ลาให้ถูกต้อง

องค์ความรู้-เศรษฐกิจ-พอเพียง