-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวศิริวรรณ บัวละคร

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

นางสาวปภัสสรณ์ สายลือนาม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวธันย์นิชา เอกศิริกุลพัชร์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอุษณีย์ จันทจร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางรัฐนันท์ ยกนาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจริญญา ธนานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพีรวิชญ์ ยอดกลมศาสตร์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสมพร ทัดเจริญ

พนักงานขับรถยนต์